บทสวดมนต์ บทพระพุทธคุณ

View : 675

บทสวดมนต์

บทพระพุทธคุณ


- บาลี 

อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู

อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ

สตฺถาเทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ 

- อ่าน 

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ

สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ 

- แปล 

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้แจกจ่ายธรรม

เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เอง

ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ(ความรู้และความประพฤติ)

เสด็จไปดี(คือไปที่ใดก็ยังประโยชน์ให้ที่นั้น) ทรงรู้แจ้งโลก

ทรงเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึก หาผู้อื่นเปรียบมิได้

ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

ทรงเป็นผู้ตื่น ทรงเป็นผู้แจกจ่ายธรรม 

- บทพระพุทธคุณ (ทำนองสรภัญญะ)


  องค์ใดพระสัมพุทธ

ตัดมูลกิเลสมาร 

  หนึ่งนัยพระทัยท่าน 

ราคี บ พันพัว 

  องค์ใดประกอบด้วย 

โปรดหมู่ประชากร 

  ชี้ทางบรรเทาทุกข์ 

ชี้ทางพระนฤพาน 

  พร้อมเบญจพิธจัก- 

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล 

  กำจัดน้ำใจหยาบ 

สัตว์โลกได้พึ่งพิง 

  ข้าฯ ขอประณตน้อม 

สัมพุทธการุญ-

สุวิสุทธสันดาน

บ มิหม่นมิหมองมัว

ก็เบิกบานคือดอกบัว

สุวคนธกำจร

พระกรุณาดังสาคร

มละโอฆกันดาร

และชี้สุขเกษมศานต์

อันพ้นโศกวิโยคภัย

ษุจรัสวิมลใส

ก็เจนจบประจักษ์จริง

สันดานบาปแห่งชายหญิง

มละบาปพำเพ็ญบุญ

ศิระเกล้าบังคมคุณ

ญภาพนั้นนิรันดรฯ

 

ที่มา : fungdham
โพสเมื่อ : 1 กรกฏาคม 2554
Tag : บทสวดมนต์ บทพระพุทธคุณ  
แบ่งปัน Bookmark and Share


Unknown column 'postdate' in 'field list' : Select property_type