บทสวดมนต์ บทบูชาพระรัตนตรัย

View : 669

บทสวดมนต์ 

บทบูชาพระรัตนตรัย


- บาลี 

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา

พุทฺธํฺ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม

ธมฺมํ นมสฺสามิ

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

สงฺฆํ นมามิ 

- อ่าน 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สังฆัง นะมามิ (กราบ) 

- แปล 

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์

หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ข้าพเจ้าขออภิวาทพระพุทธเจ้าผู้มีพระภาค

:พระพธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว

ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม

:พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้ว

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

ที่มา : fungdham
โพสเมื่อ : 1 กรกฏาคม 2554
Tag : บทสวดมนต์ บทบูชาพระรัตนตรัย  
แบ่งปัน Bookmark and Share


Unknown column 'postdate' in 'field list' : Select property_type